Giáo trình Kỹ thuật điện


Kỹ thuật điện là ngành kỹ thuật ứng dụng các hiện tượng điện từ để biến đổi năng lượng, đo lường, điều khiển, xử lý tín hiệu,... bao gồm việc tạo ra, biến đổi và sử dụng điện năng, tín hiệu điện từ trong các hoạt động thực tế của con người

  • 2016-10-15
  • 567
  • 0
Thư viện số Trường Cao đẳng số 20/BQP
Trang hiện tại

Giáo trình Kỹ thuật điện
Được đăng bởi Admin | Đăng ngày 2016-10-15
  • 568
  • 0