Tài liệu Sửa chữa Máy may


Tiêu chuẩn kỹ năng nghề May công nghiệp được xây dựng theo hướng dẫn tại Quy định về nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Quá trình xây dựng được tiến hành theo các bước sau: Bộ Công thương ra quyết định số 3258/QĐ-BCT thành lập ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề May công nghiệp gồm 11 thành viên là những giáo viên và cán b

  • 2016-07-12
  • 403
  • 8
Thư viện số Trường Cao đẳng số 20/BQP
Trang hiện tại

Tài liệu Sửa chữa Máy may
Được đăng bởi admin | Đăng ngày 2016-07-12
  • 404
  • 8