Vật liệu may


Bài thảo luận rình bày những kiến thúc cơ bản về tính chất, cấu trúc cơ lý hoá của các loại vải thông dụng trong ngành may,giúp sinh viên chuyên ngành này nắm rõ kiến thức về lý hóa các loại vải.

  • 2016-07-11
  • 347
  • 8
Thư viện số Trường Cao đẳng số 20/BQP
Trang hiện tại

Vật liệu may
Được đăng bởi admin | Đăng ngày 2016-07-11
  • 348
  • 8