Tổng quan môn đồ họa máy tính


Đồ họa máy tính có thể được hiểu như là tất cả những gì liên quan đến việc tao ra ảnh (image) bằng náy tính. Chúng bao gồm: tạo, lưu trữ, thao tác trên các mô hình và các ảnh

  • 2016-06-16
  • 363
  • 0
Thư viện số Trường Cao đẳng số 20/BQP
Trang hiện tại

Tổng quan môn đồ họa máy tính
Được đăng bởi Admin | Đăng ngày 2016-06-16
  • 364
  • 0