Công trình thủy thong nhà máy đóng tàu


ô tµu, tuy xuÊt hiÖn sau c«ng tr×nh m¸i nghiªng, song ph¸t triÓn rÊt nhanh. lóc ®Çu chØ xuÊt hiÖn ô kh«, sau ®ã ®−îc c¶i tiÕn thµnh ô n−íc, ô kh« lÊy n−íc vµ ô næi. VÒ thuËt ng÷ th−êng dïng chØ gäi lµ ô nh−ng thùc tÕ c¸c lo¹i nµy trªn c¬ b¶n chØ gièng nhau vÒ c«ng dông, cßn vÒ kÕt cÊu, nguyªn lý thao t¸c v.v...
  • 2016-07-13
  • 421
  • 0
Thư viện số Trường Cao đẳng số 20/BQP
Trang hiện tại

Công trình thủy thong nhà máy đóng tàu
Được đăng bởi admin | Đăng ngày 2016-07-13
  • 422
  • 0